Logowanie

 
REGULAMIN portalu Reseller Kaspersky Lab Polska sp. z o.o.
(nie stosuje się do konsumentów)


§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Portalu, polegających na udostępnianiu materiałów, broszur Usługodawcy i innych czynnościach powiązanych z produktami Usługodawcy.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony Sprzedawcom w formie elektronicznej. Ponadto niniejszy Regulamin, w celach informacyjnych, jest udostępniany po zalogowaniu na stronie internetowej https://reseller.kaspersky.pl  w zakładce „Regulamin”. Na żądanie Sprzedawcy Usługodawca prześle Sprzedawcy kopię Regulaminu w odpowiednim formacie na wskazany przez Sprzedawcę adres poczty elektronicznej.

§ 2
Definicje

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną użyte w niniejszym Regulaminie w formie zapisu wielką literą, powinno im być nadane znacznie wskazane w poniższych definicjach:
 • Adres Poczty Elektronicznej - oznacza podany przez Sprzedawcę podczas rejestracji w Portalu adres poczty elektronicznej Sprzedawcy,
 • Dystrybutor - oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która uprawniona jest do sprzedaży produktów oferowanych przez Usługodawcę w ramach własnej sieci dystrybucji, wyłącznie na rzecz podmiotów niebędących Użytkownikami, na podstawie umowy łączącej Dystrybutora z Usługodawcą,
 • Materiały – oznaczają logo, logotypy i znaki graficzne Usługodawcy oraz innych udostępniane przez Usługodawcę za pomocą Portalu dokumenty, w tym reklamowe i promocyjne,
 • Sprzedawca - oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który uprawniony jest do sprzedaży produktów oferowanych przez Usługodawcę innym Sprzedawcom lub Użytkownikom oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin w Portalu,
 • Portal - oznacza serwis internetowy o nazwie „Portal dla resellerów” dostępny pod adresem https://reseller.kaspersky.pl,
 • Sieć Partnerska - oznacza sieć sprzedaży (Dystrybutorów, Sprzedawców) zorganizowaną na terenie Polski przez Usługodawcę, której podmioty uczestniczące zostały określone na Portalu,
 • Usługa - oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Sprzedawcy za pośrednictwem Portalu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
 • Usługodawca - oznacza spółkę działającą pod firmą "Kaspersky Lab Polska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Trawiasta 35, 04-607 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126355, NIP: 5732447128, REGON: 151917632, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych wpłaconym w całości, adres poczty elektronicznej: info@kaspersky.pl,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca nabywającą produkty Usługodawcy, oferowane do sprzedaży przez Dystrybutorów lub Sprzedawców.[--].

§ 3
Rodzaj i Zakres Usług

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Sprzedawcy następujących Usług:
 1. rejestracja Sprzedawcy w Portalu,
 2. udostępnianie na rzecz Sprzedawcy materiałów Usługodawcy w Portalu,
 3. przekazanie prawa do wykorzystania przez Sprzedawcę materiałów umieszczonych w Portalu do promocji produktów oferowanych przez Usługodawcę,
 4. przekazanie prawa do korzystania z tytułu „Autoryzowany Sprzedawca” wraz z identyfikatorem graficznym,
 5. możliwość uczestniczenia w akcjach specjalnych organizowanych tylko dla użytkowników Portalu.

§ 4
Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązany jest do:
  1. świadczenia Usług na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie,
  2. świadczenia Usług z należytą starannością.
 2. Usługodawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego Regulaminu.

§ 5
Prawa i obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do:
  1. wykorzystywania materiałów udostępnionych w Portalu wyłącznie do promocji produktów oferowanych przez Usługodawcę,
  2. posiadania w swojej ofercie produktów Usługodawcy pochodzących wyłącznie z Sieci Partnerskiej,
  3. sprzedaży produktów Usługodawcy, w takiej postaci w jakiej zostały one wprowadzone do obrotu (wersja pudełkowa, kod rejestracyjny),
  4. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu,
  5. przestrzegania postanowień Regulaminu,
  6. przestrzegania postanowień dodatkowych regulaminów dotyczących akcji specjalnych,
  7. prawidłowego określenia i aktualizowania danych, w tym w szczególności Adresu Poczty Elektronicznej,
  8. niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usług przez Sprzedawcę.
 2. W każdym wypadku, w którym Sprzedawca zamierza nabyć produkty oferowane przez Usługodawcę od podmiotu, który nie znajduje się w wykazie członków Sieci Partnerskiej udostępnionym przez Usługodawcę, jest on zobowiązany zwrócić się do Usługodawcy o potwierdzenie, że dany podmiot uczestniczy w Sieci Partnerskiej.
§ 6
Materiały

Zasady korzystania z logo, logotypów i znaków graficznych Usługodawcy oraz innych udostępnianych materiałów, w tym reklamowych i promocyjnych.
 1. Sprzedawca zamierzający korzystać z Materiałów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przyjęcia (akceptacji) niniejszego Regulaminu do stosowania.
 2. Udostępnienie Materiałów do korzystania przez Sprzedawcę jest bezpłatne, nieprzenoszalne, nieograniczone czasowo, ograniczone terytorialnie do terytorium Polski. Zgoda na korzystanie z materiałów jest jednorazowa, dotyczy wyłącznie Materiałów i możliwości ich wykorzystania wyłącznie do celów wskazanych przez Usługodawcę w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu korzystania przez Sprzedawcę z udostępnionych mu Materiałów oraz odwołania zgody i żądania natychmiastowego zaprzestania korzystania z Materiałów w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności jednak w przypadku gdy podmiot wykorzystuje materiały do innych celów niż wskazane w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca korzystający z materiałów jest zobowiązany do zachowania warunków graficznych (proporcje wymiarów, kolorystyka, rozmieszczenie elementów, tło, itp.) wszystkich udostępnionych materiałów oraz integralności informacji tekstowych w nich zawartych lub im towarzyszących, jak również do respektowania praw autorskich i praw własności przemysłowej związanych z materiałami udostępnionymi.
 5. Materiały znajdujące się na Portalu mogą podlegać aktualizacji przez Usługodawcę. Sprzedawca korzystający z Materiałów, które zostały zaktualizowane, obowiązany jest do korzystania z wersji zaktualizowanej tych materiałów.
 6. Z chwilą rozpoczęcia wykorzystywania udostępnionych Materiałów, odpowiedzialność za ich dalszą aktualność (zgodność z wersją zaktualizowaną na Portalu), w trakcie korzystania, ponosi wyłącznie Sprzedawca.
§ 7
Przerwy w Świadczeniu Usług

 1. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Portalu.
 2. Usługodawca uprawiony jest do wprowadzenia raz w miesiącu planowanej przerwy technicznej w świadczeniu Usług, w wymiarze 48 godzin.
§ 8
Warunki Techniczne

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. dostęp do sieci Internet poprzez łącze o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 10 lub Chrome 16, lub FireFox 10, lub Opera 11, lub Safari 5 lub wyższej, akceptująca pliki typu cookie, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. wyświetlacz o minimalnej rozdzielczość 1024x768 pikseli.
 2. Korzystanie z Usług wiąże się z następującym szczególnym ryzykiem:
  1. możliwością odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczeń Portalu oraz nieautoryzowanym dostępem do Portalu,
  2. możliwością działania niedozwolonego oprogramowania spyware lub innego szkodliwego oprogramowania,
  3. możliwością wyłudzenia haseł poprzez phishing, tj. przesyłanie fałszywych wiadomości internetowych przypominających autentyczne w celu pozyskania danych osobowych i informacji.
§ 9
Odpowiedzialność
 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w dostępie do Portalu, w szczególności spowodowaną przyczynami technicznymi leżącymi po stronie Sprzedawcy.
 3. Z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej umyślnie, Sprzedawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Sprzedawcy, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:
  1. naruszenia przez Sprzedawcę jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,
  2. udostępnienia materiałów znajdujących się w Portalu podmiotom do tego nieuprawnionym,
  3. udostępnienia loginu lub/i hasła do Portalu podmiotom do tego nieuprawionym,
  4. niewłaściwego korzystania przez Sprzedawcę z Portalu, w szczególności korzystania z niego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz funkcjonalnością,
  5. nieznajomością przez Sprzedawcę przepisów prawa lub wykorzystania Usług do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej umyślnie, Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Sprzedawcy lub osobie trzeciej, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:
  1. zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu systemu informatycznego lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Sprzedawcę,
  2. wprowadzeniem do Portalu lub systemu informatycznego Sprzedawcy jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w związku z otrzymaniem, skopiowaniem odczytaniem lub jakimkolwiek wykorzystaniem informacji, zniszczeniem lub uszkodzeniem urządzenia lub oprogramowania posiadanego przez Sprzedawcę,
  3. spadkiem wydajności Portalu, utrudnieniami lub uniemożliwieniem korzystania przez Sprzedawcę z Usług, w związku z nieautoryzowanymi działaniami osób trzecich (np. ataki typu DDoS).
 5. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Sprzedawcy w związku z wadami (usterkami) Portalu, brakiem działania, niewłaściwym działaniem lub awariami Portalu, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usług spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) Portalu lub jakiegokolwiek jego elementu. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych Sprzedawcy z winy umyślnej Usługodawcy.
 6. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy przewidziane w Regulaminie dotyczą wszystkich podstaw dochodzenia roszczeń, w tym roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej.

§ 10
Reklamacje
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług mogą być składane na adres poczty elektronicznej info@kaspersky.pl. lub pisemnie, na adres Usługodawcy (Kaspersky Lab Polska sp. z o.o. ul. Trawiasta 35, 04-607 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja” na kopercie).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 3. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na Adres Poczty Elektronicznej.

§ 11
Okres Obowiązywania i Rozwiązanie Umowy

 1. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Sprzedawcy z Portalu (w tym w szczególności do zakazania wykorzystywania materiałów znajdujących się w Portalu oraz zaprzestania udostępniania tych materiałów i cofnięcia uprawnienia do uczestnictwa w akcjach promocyjnych) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. stwierdzenia, że Sprzedawca korzysta z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
  2. stwierdzenia, że Sprzedawca udostępnia materiały umieszczone w Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
  3. stwierdzenia, że Sprzedawca wykorzystuje materiały umieszczone w Portalu do promocji produktów innych niż produkty z oferty Usługodawcy,
  4. prowadzenia przez Sprzedawcę działań naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu Portalu,
  5. otwarcia likwidacji, wszczęcia postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego wobec Sprzedawcy.
 2. W sytuacji określonej w pkt. 1 lit. a-c powyżej, Usługodawca wezwie Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń i wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu oraz wyznaczy w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie, usunie Sprzedawcę z Portalu.

§ 12
Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 roku.
 2. Jeżeli nie przewidziano inaczej, wszelkie powiadomienia, oświadczenia oraz korespondencja związana z niniejszym Regulaminem będą doręczane w formie elektronicznej pod Adres Poczty Elektronicznej.
 3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń i adresów poczty elektronicznej pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za skuteczne.
 4. Usługodawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu,
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Portalu,
  4. wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług,
  5. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,
  6. zmiany zakresu działalności Usługodawcy.
 5. O zmianie w postanowieniach Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez wyświetlenie komunikatu o zmianach w widocznym miejscu w Portalu. Sprzedawca może wyrazić zgodę lub brak zgody na zmiany Regulaminu za pośrednictwem Portalu.
 6. W przypadku otrzymania od Usługodawcy oświadczenia o zmianie Regulaminu Sprzedawca uprawniony będzie do zamknięcia konta w Portalu w terminie 30 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Uważa się, że Sprzedawca wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie zgłosił chęci zamknięcia konta w powyżej określonym terminie.
 7. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.